การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการอ้างอิง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการอ้างอิง เพื่อใช้ในการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาและโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ” จำนวน 30 คน วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์