การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการอ้างอิง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการอ้างอิง เพื่อใช้ในการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาและโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ” จำนวน 30 คน วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Digital Transformation

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อาทิ การใช้โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่รองรับการเข้าถึงจากทุกที่ทุกเวลา การเข้าถึงอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ การปรับตัวให้กับการเปลี่ยนเปลี่ยนที่เกิดขึ้น จะก่อให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงในตำแหน่งงาน หรืออาจก่อให้เกิดการว่างานในรูปแบบที่ไม่คาดคิด ดังนั้น นักศึกษาต้องเตรียมตัว และสร้างความพร้อมให้รู้เท่าทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้น