การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการอ้างอิง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการอ้างอิง เพื่อใช้ในการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาและโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ” จำนวน 30 คน

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply